Απόσυρση αυτοκινήτων. Παράταση. Ρυθμίσεις

NOMOΣ 4316/2014 – ΦΕΚ A 270 – 24.12.2014

Άρθρο 85
Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων
1.α. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.»

β. Η περίπτωση ε ́ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α 212), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015»

γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών

2.α. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2016»

β. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2015. Η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

3. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α 212) και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α 66), όπως τροποποιούνται αντιστοίχως με τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και τις 31.12.2015.

β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2015