Αποζημίωση καταρτιζόμενων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Αποζημίωση καταρτιζόμενων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο

 

Αριθμ. 17004/Κ5 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 800/23.02.2022
Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Η μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) συνδυάζει τη μάθηση στο Ι.Ε.Κ. με μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο καλύπτει κατ’ ελάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας σπουδών στο Ι.Ε.Κ..

2. Η μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

3. Η μαθητεία των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας (Υ.ΠΑΙ.Θ.) δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, που στο πλαίσιο της παρούσας καλούνται «εργοδότες» και είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη.

4. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή του καταρτιζόμενου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» καταβάλλεται στον μαθητευόμενο καταρτιζόμενο είτε εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη, είτε χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους σε περίπτωση που επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 2
Αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως εκάστοτε αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο».

2. Η αποζημίωση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ καταβάλλεται στον καταρτιζόμενο μηνιαίως από τον εργοδότη.

3. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του «Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο» μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

4. Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

5. Στις επίσημες αργίες δεν πραγματοποιείται «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» και ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

6. Οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και σε χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση, στους κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων – οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές. Ο σχετικός χρόνος θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Για την ασφάλιση των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ βαρύνουν και καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών των μαθητευόμενων, εφαρμοζόμενης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185).

8. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργο-δότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών και επαγγελματικού κινδύνου βαρύνουν και καταβάλλονται από τον εργοδότη.

9. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (Ανεργία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ, ΛΠΕαΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ – ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ, Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατεί την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ. Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

10. Σε περίπτωση υπαγωγής των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

11. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ εντός των προβλεπόμενων για το πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προθεσμιών. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των μαθητευόμενων υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) από τον εργοδότη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ ή μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις.

 
 

Άρθρο 3
Επιδότηση «Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο» Μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. Η επιδότηση του «Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο» μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Η επιδότηση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ αφορά στο σύνολο της αποζημίωσης του μαθητευόμενου για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο και ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

3. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται στους μαθητευόμενους καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας (Υ.ΠΑΙ.Θ.) από τον Ειδικό Λογαριασμό ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».

4. Για την καταβολή της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τηρούνται πρότυπα έντυπα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στον εργοδότη.

5. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, αδικαιολόγητης απουσίας και στις επίσημες αργίες.

6. Με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταρτιζόμενων. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη πίστωση των λογαριασμών των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους καταρτιζόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

7. Σε περίπτωση μη συγχρηματοδότησης, η καταβολή της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 αποζημίωσης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την έναρξη της περιόδου μαθητείας και τη διακοπή αυτής, όπου απαιτείται, για κάθε μαθητευόμενο καταρτιζόμενο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη και του Ι.Ε.Κ.

2. Οι εργοδότες στους οποίους οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιούν «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο», αποστέλλουν στο Ι.Ε.Κ. όπου φοιτά κάθε μαθητευόμενος καταρτιζόμενος όλα τα απαιτούμενα έντυπα και φυλάσσουν αντίγραφα αυτών.

3. Η αποζημίωση και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. που συμμετέχουν σε «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

4. Οι εργοδότες, στους οποίους οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιούν «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο», αποστέλλουν μηνιαίως στο Ι.Ε.Κ., τεκμήρια εξόφλησης της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων.

5. Οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ προσκομίζουν μηνιαίως στο Ι.Ε.Κ. την «Ατομική καρτέλα ασφαλισμένου» που εκδίδεται από την εφαρμογή e-ΕΦΚΑ.

6. Η καταβολή σύνταξης λόγω θανάτου σε δικαιούχους μαθητευόμενους καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ., δεν επηρεάζεται εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 4499/2017 οι οποίες ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου σε σπουδάζοντα τέκνα.

7. Το «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. διέπεται από τις αρχές του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4146).

8. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης του Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο μέσω των ελεγκτικών αρχών του.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε άλλη απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσης