Αποζημίωση συνδρομητή για παράνομες χρεώσεις από πενταψήφια

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Παράνομη χρέωση ποσών σε χρήστη κινητού τηλεφώνου λόγω εγγραφής τους εν αγνοία τους σε ΥΠΠ μέσω μηνυμάτων sms που απεστάλησαν στο κινητό του τηλέφωνο από πάροχο ΥΠΠ και χωρίς ο χρήστης να προβεί σε καμία θετική ενέργεια. Μη ενημέρωση του καταναλωτή. Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά. Επιδίκαση ποσού εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

 

Αριθμός 332/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

 

Αποσπάσματα της απόφασης

Η άγνοια περί χρέωσης του με την αποστολή των μηνυμάτων αυτών, ενισχύονταν από το γεγονός ότι δεν λάμβανε αναλυτικό λογαριασμό, ώστε να παρατηρήσει τη μηνιαία χρέωση του και τον λόγο χρέωσης του, αλλά λάμβανε μόνο γενικό συνοπτικό λογαριασμό. Αποδείχθηκε επομένως ότι ο ενάγων, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και χωρίς επομένως να καταρτίσει οιαδήποτε σύμβαση με την άνω εταιρεία ΥΠΠ, ώστε με τη συναίνεση του να του αποστείλει τα άνω μηνύματα και να τον καταστήσει χρήστη των εκεί αναφερόμενων υπηρεσιών, χρεώθηκε παράνομα από αυτήν με τα άνω ποσά.

Οι πρακτικές αυτού του είδους από εταιρείες ΥΠΠ, όπου χρήστες κινητών τηλεφώνων χρεώνονταν με ποσά και επιβαρύνονταν οι λογαριασμοί τους επειδή εγγράφονταν εν αγνοία τους σε ΥΠΠ μέσω μηνυμάτων, έλαβαν εκτεταμένες διαστάσεις στη Χώρα και υπήρξαν πολλές καταγγελίες καταναλωτών, που εκτοξεύτηκαν το έτος 2017, που κατέληξαν στην επιβολή υψηλών προστίμων από την «ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» (ΕΕΤΤ) σε εταιρείες ΥΠΠ για παράνομες χρεώσεις υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων και SMS και στην έκδοση των υπ’ αριθ. 48764/22.12.2017, 31887/07.09.2017 και 31077/31.08.2017 συστάσεων του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τις εκεί αναφερόμενες εταιρείες ΥΠΠ και παρόχους δικτύου εκκίνησης κλήσης, με τις οποίες σύστηνε την αποχρέωση των λογαριασμών των καταγγελλόντων από τα ποσά χρέωσης ΥΠΠ μέσω των εταιρειών παροχών δικτύου, καλούσε τους εκεί αναφερόμενους Παρόχους Δικτύου κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΥΠΠ να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί με κάθε δυνατό τρόπο ότι οι αριθμοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτήν από την ΕΕΤΤ, χρησιμοποιούνται για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δευτερογενούς εκχώρησης σε άλλον εκδοχέα ή όχι.

Ο ενάγων, μετά από έλεγχο του αυξημένου μηνιαίου λογαριασμού του με επανειλημμένες καταγγελίες προς τον πάροχό του – δεύτερη εναγόμενη, διαμαρτυρήθηκε προφορικώς και εγγράφως από τον Δεκέμβριο του 2016 για την αδικαιολόγητη χρέωση του με τα ανωτέρω ποσά και στις 17-1-2017 προβαίνει σε παρόμοια έγγραφη διαμαρτυρία. Η εν λόγω πάροχος τού απάντησε με τις από 18-1-2017 και 3-3-2017 επιστολές της, με τις οποίες του γνωστοποιούσε ότι αυτή δεν έχει ευθύνη για τις χρεώσεις από ΥΠΠ και ότι βάσει της ενημέρωσης, που είχε από την άνω εταιρεία ΥΠΠ, ο ενάγων είχε γραφτεί συνδρομητής την 25-9-2016 μέσω της σελίδας της υπηρεσίας και ότι διεγράφη στις 17-1-2017, ήτοι την προηγουμένη δηλαδή της σύνταξης της πρώτης απαντητικής επιστολής της δεύτερης εναγομένης.

Στις ως άνω απαντητικές της επιστολές, η δεύτερη εναγομένη δεν αναφέρει οτιδήποτε αναφορικά με τον τρόπο εγγραφής και διαγραφής του ενάγοντος, αφού ο τελευταίος δεν είχε προβεί σε κάποια ενέργεια εγγραφής και διαγραφής, επιτείνοντας έτσι τη σύγχυση και τη συναλλακτική του ανασφάλεια ως προς τον τρόπο επέμβασης από τρίτους και χρέωσης της τηλεφωνικής του σύνδεσης, την οποία διατηρεί με την δεύτερη εναγομένη.

Από τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκε ότι η δεύτερη εναγομένη ως πάροχος της τηλεφωνικής σύνδεσης του ενάγοντος, μέσω της οποίας η άνω εταιρεία ΥΠΠ προέβη σε παράνομες χρεώσεις της εν λόγω τηλεφωνικής του σύνδεσης με την αποστολή των άνω μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων αριθμών στο κινητό του τηλέφωνο χωρίς τη συναίνεση του, δεν έλαβε όπως είχε υποχρέωση με βάση και την καλή πίστη, καθώς και τους συναλλακτικούς κανόνες, που προκύπτουν από τις συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας, που συνάπτει με ιδιώτες πελάτες της όπως αυτή με τον ενάγοντα, επαρκή μέτρα προστασίας αυτού ως μέσου καταναλωτή από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχε προβεί σε οιαδήποτε θετική ενέργεια για να λάβει αυτά από τον άνω πάροχο ΥΠΠ, ο οποίος επενέβη στην τηλεφωνική του σύνδεση μέσω των ανωτέρω πενταψήφιων αριθμοδοτικών πόρων και πέτυχε εν αγνοία του να τον χρεώσει με τα προναφερόμενα ποσά από τα οποία κέρδισε τόσο η ίδια η εταιρεία ΥΠΠ όσο και η δεύτερη εναγομένη κατά τη μεταξύ τους σύμβαση διανομής των κερδών από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

Η έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος από τη δεύτερη εναγομένη και συγκεκριμένα η μη σαφής, αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του για τις εν λόγω ΥΠΠ, όπως η σχετική της υποχρέωση προκύπτει από τα όσα αναπτύχθηκαν στη μείζονα σκέψη, φαίνεται και από τις αναρτήσεις της κατά την επίδικη χρονική περίοδο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (cosmote.gr), την οποία διατηρεί προς ενημέρωση των συνδρομητών της και εν γένει του καταναλωτικού κοινού.

Η δεύτερη εναγομένη ήταν υποχρεωμένη, μέσω των συμβάσεων, που συνάπτει με τους συνδρομητές της ή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης, που διαθέτει, όπως της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο, να ενημερώνει με σαφή και αναλυτικό τρόπο στον επίδικο χρόνο, για τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθεί ο συνδρομητής της για να λαμβάνει ΥΠΠ και με ποιο τρόπο γίνεται η νόμιμη χρέωση του για τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών, καθώς και τους κινδύνους, που έχει για ακούσια χρέωση. Με τον τρόπο αυτό, θα κατοχύρωνε τον ενάγοντα όπως και κάθε άλλον καταναλωτή στη θέση του, ως προς την ασφαλή πρόσβαση του στις εν λόγω υπηρεσίες και θα απέτρεπε τον κίνδυνο ακούσιας χρέωσης του από τις παράνομες πρακτικές της εκάστοτε εταιρείας ΥΠΠ μέσω SMS, εξασφαλίζοντας κατά λογική ακολουθία τη δυνατότητα του να αποδείξει άμεσα την παράνομη χρέωση του από τις εταιρείες ΥΠΠ για μη ζητηθείσες υπηρεσίες και την εξ αυτού άμεση υποχρέωση του. Η ελλιπής αυτή ενημέρωση των συνδρομητών από τη δεύτερη εναγομένη για τις ΥΠΠ και στην προκειμένη περίπτωση του ενάγοντος, οφείλεται σε βαριά αμέλεια, καθώς ενώ μπορούσε, με βάση την υποδομή της και το υψηλό επίπεδο τεχνικής και νομικής υποστήριξης, που διαθέτει, να προβλέψει ως ενδεχόμενο να υπάρξουν παράνομες χρεώσεις σε πελάτες της από ακούσια λήψη ΥΠΠ μέσω κινητών τηλεφώνων και ειδικά με SMS και να λάβει μέτρα σαφούς και αναλυτικής ενημέρωσης των συνδρομητών της για τον τρόπο χρέωσης ΥΠΠ μέσω SMS, παρέλειψε να το πράξει εκτιμώντας εσφαλμένα πως με τα ληφθέντα μέτρα, που είχε λάβει, δεν θα υπάρξουν παράνομες χρεώσεις από τέτοιες υπηρεσίες.

 
 

Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο, ως προς τους προαναφερόμενους αρνητικούς ισχυρισμούς της εναγομένης και την ένσταση συντρέχοντος πταίσματος κατέληξε στις ίδιες κρίσεις, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς αυτούς και την ένσταση αυτή, δεν έσφαλε, αλλά ορθά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις. Συνέπεια δε της προπεριγραφείσας παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εκκαλούσας – εφεσίβλητης, Από την παράνομη και υπαίτια αυτή συμπεριφορά της δεύτερης εναγομένης πέραν της ζημίας από το προαναφερόμενο ποσό χρέωσης του λογαριασμού του συνολικού ύψους 81,27 ευρώ. ο εκκαλών -εφεσίβλητος υπέστη, εξαιτίας της στενοχώριας και της ψυχικής ταλαιπωρίας που δοκίμασε, ηθική βλάβη, για την χρηματική ικανοποίηση της οποίας, ενόψει της έκτασης της ζημίας του, τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε, της αποκλειστικής υπαιτιότητας της αντιδίκου του και της κοινωνικοοικονομικής θέσης και κατάστασης εκάστου των μερών (υψηλά κέρδη της δεύτερης εναγομένης), κρίνεται ως εύλογο για την επιδίκαση του το ποσό των 4.000 ευρώ και ορθώς η εκκαλουμένη με την ίδια ως άνω επαρκή αιτιολογία αναγνώρισε ότι η εκκαλούσα οφείλει να καταβάλει στην εφεσίβλητη το ανωτέρω ποσό, τα όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζονται τόσο η εκκαλούσα της υπό στοιχ. Α’ έφεσης όσο και ο εκκαλών της υπό στοιχ. Β’ έφεσης με τους σχετικούς λόγους της έφεσης απορριπτέα κρίνονται ως αβάσιμα

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Εφετείου Πατρών δημοσιεύεται στο dsa.net

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης