Προσλήψεις στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Προσλήψεις στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρεταίειου Νοσοκομείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής2 ΠΕ Νοσηλευτικής.
6 TΕ Νοσηλευτικής.
3 ΤΕ Μαιευτικής.
1 ΤΕ Εποπτών ∆ημόσιας Υγιεινής.
2 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικού).
4 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης.
3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορείς ασθενών).
2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Φροντίδας ασθενών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο – Βασ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 – Αθήνα, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν κας Μαρίας Κουρεβέση και κας Μαρίας Ρεβεζούλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 72 86 433 και 210 – 72 86 436)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες