Αριθμός εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ 2019-2020

Αριθμός εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ 2019-2020

Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

  

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Αριθμ. 6000/2/262-δ – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2774/04.07.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27)

Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τρείς (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2017 ή το 2018 και συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση σύμφωνα με την παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επί των ως άνω θέσεων, ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις το έτος 2017 και ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από όσους συμμετείχαν σε αυτές το έτος 2018.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α – 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 42 παρ. 2 του ιδίου νόμου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, καλύπτεται από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών – γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι

Υποψήφιοι/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ” Τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2017 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Υποψήφιοι/ες με τελευταίο έτος εξέτασης το 2017

α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) –
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) –
Υποψήφιοι/ες με τελευταίο έτος εξέτασης το 2018
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) –
γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) –

ΣΥΝΟΛΟ 3

Υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ” τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 22
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 2
γ. Ειδική Κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] –

ΣΥΝΟΛΟ 24

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.