Αριθμός εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ

Αριθμός εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ

Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής ΑστυνομίαςΚαθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. (Αριθμ. 6501/1/69 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3454/17.08.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑΔΑ Β’), τα προηγούμενα δύο (2) έτη χωρίς νέα εξέταση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 60%.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4327/2015 (Α’50), (νέο σύστημα), με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α ́152), «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (Β ́ΟΜΑΔΑ), χωρίς εξετάσεις, καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με εξετάσεις.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (Β ́ ΟΜΑΔΑ) της περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Χωρίς νέα εξέταση)ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι

Υποψήφιοι έτους 2016

α. Με σειρά επιτυχίας 1

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) –

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) –

Υποψήφιοι έτους 2017

α. Με σειρά επιτυχίας 2

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) –

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) –

ΣΥΝΟΛΟ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Με εξετάσεις)

α. Με σειρά επιτυχίας 22

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 2

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

ΣΥΝΟΛΟ 24

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.