Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια

Αριθμ. 129818/Γ2 – ΦΕΚ Β 2451 – 01.10.2013

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων (Α΄ 244).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09-07-2012 (Β΄ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.

Η υπ’ αριθμ. 62124/Γ2/09-05-2013 (Β 1218) Κοινή Υπουργική απόφαση καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑIΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ