Αριθμός μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για άσκηση στο Δημόσιο 2013-2014

μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔΑριθμ. 9734/Δ5.16 – ΦΕΚ Β 912 – 11.04.2014

Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α/04-07-2012) και το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013).
γ) Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/05-07-2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667/Β/05-07-2013).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΒΔ 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 123/Α/21-06-1971) και άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/06-11-2001).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3, 6 και 9 του Ν.Δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/14-06-1969).
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16-06-1989) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α/
14-09-1995).
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΒΔ 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών-τεχνιτών» (ΦΕΚ 157/Α/06-06-1952) και του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985).
η) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31-05-1982) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6, παρ. 3 –
εδ. α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ. 1 εδ. α, θ και παρ. 2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α/13-07-2006).
ι) Την υπ’ αριθμ. 40041/12-04-2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 639/Β/27-04-2007).
ια) Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση 86/14-01-2014 και έγγραφο 3534/16-01-2014) και τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων που κατατέθηκαν στον ΟΑΕΔ:
1) Την υπ’ αριθμ. 41/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας).
2) Την υπ’ αριθμ. 421/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3) Την υπ’ αριθμ. 377/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πέλλας.
4) Την υπ’ αριθμ. 261/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δράμας.
5) Την υπ’ αριθμ. 72/2013 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
Δ. Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.
6) Την υπ’ αριθμ. 375/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Εορδαίας Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης.
7) Την υπ’ αριθμ. 52/2013 απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων Ξάνθης.
8) Την υπ’ αριθμ. 42/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου.
9) Την υπ’ αριθμ. 526/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας.
10) Την υπ’ αριθμ. 24/2013 απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
11) Την υπ’ αριθμ. 15/271/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.
12) Την υπ’ αριθμ. 260/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
13) Την υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.
14) Την υπ’ αριθμ. 185/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.
15) Την υπ’ αριθμ. 385/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
16) Την υπ’ αριθμ. 156/2013 απόφαση Δ.Σ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
17) Την υπ’ αριθμ. 390/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
18) Την υπ’ αριθμ. 392/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
19) Την υπ’ αριθμ. 388/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
20) Την υπ’ αριθμ. 391/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
21) Την υπ’ αριθμ. 393/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
22) Την υπ’ αριθμ. 384/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
23) Την υπ’ αριθμ. 387/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
24) Την υπ’ αριθμ. 386/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
25) Την υπ’ αριθμ. 20058/20-11-2013 απόφαση Διοικητή του «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Λήμνου.
26) Την υπ’ αριθμ. 409/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
27) Την υπ’ αριθμ. 140/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας.
28) Την υπ’ αριθμ. 517/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ναυπακτίας.
29) Την υπ’ αριθμ. 435/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Πέλλας Γιαννιτσών.
ιβ) Από την παραπάνω απόφαση, ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014, ως εξής:

1 Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) 4 μαθητές
2 Δήμος Αλεξάνδρειας 2 μαθητές
3 Δήμος Πέλλας 4 μαθητές
4 ΔΕΥΑ Δράμας 6 μαθητές
5 ΝΠΔΔ Δ. Κάτω Νευροκοπίου Δράμας 4 μαθητές
6 Δ. Εορδαίας Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης 5 μαθητές
7 Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων Ξάνθης 1 μαθητής
8 ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου 5 μαθητές
9 Δήμος Καλαμάτας 30 μαθητές
10 Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 15 μαθητές
11 Δ. Λοκρών Ν. Φθιώτιδας 4 μαθητές
12 Δ. Δομοκού Ν. Φθιώτιδας 3 μαθητές
13 Δ. Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
14 Δ. Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας 6 μαθητές
15 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
16 Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 2 μαθητές
17 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
18 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
19 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
20 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
21 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
22 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
23 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
24 Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 1 μαθητής
25 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Λήμνου 3 μαθητές
26 Δήμος Μινώα Πεδιάδας 5 μαθητές
27 ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας 1 μαθητής
28 Δήμος Ναυπακτίας 3 μαθητές
29 Δ. Πέλλας Γιαννιτσών 1 μαθητής

Σύνολο 114 Μαθητές

Από την παραπάνω απόφαση, ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ