ΑΣΕΠ 6Κ-2017. Πρόσληψη 203 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου

Πρόσληψη 203 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αιτήσεις από 15-06-2017 έως 30-06-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 17/19.05.2017
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αιτήσεις από 15-06-2017 έως 30-06-2017

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (133) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (14) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (56) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ:
Παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθμό, ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, εφοδιασμός των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου ασχολείται με την άσκηση καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής (Διαχειριστικής), εντεταλμένης να αναλάβει την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών για τη διαχείριση δράσεων /  έργων του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης – Πίνακας Θέσεων