ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Προκήρυξη θέσεων πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών

ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Προκήρυξη θέσεων πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών

Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο υπουργείο οικονομικών

 

ΑΣΕΠ 7Ε/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 61/24.11.2021
7Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 7 Δεκεμβρίου 2021 έως 22 Δεκεμβρίου 2021

 

Πλήρωση συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021(Α ́ 6), όπως ισχύει και ειδικότερα:

– Πέντε (5) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ).

– Δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 7Ε/2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́:ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Ε/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 61/24.11.2021