ΑΣΕΠ. Μείωση παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης

Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296, 30202 – ΦΕΚ Τεύχος Β 362/09.02.2017), τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από είκοσι (20) ευρώ.

Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από δεκαπέντε (15) ευρώ.

Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ από σαράντα (40) ευρώ .

Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ από πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που η επιβληθείσα ένσταση γίνεται δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296, 30202 – ΦΕΚ Τεύχος Β 362/09.02.2017
Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

1. Τα προβλεπόμενα παράβολα: α) υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994, άρθρο 16 παρ. 6, όπως ισχύει και ν. 3051/2002, άρθρο 10 παρ. 2), β) υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ν. 3979/2011, άρθρο 46 παρ. 1) και γ) υποβολής ένστασης (ν. 2527/1997, άρθρο 7 παρ. 4 και ν. 3051/2002, άρθρο 10 παρ. 2) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

– Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ή σε διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται σε τρία (3) ευρώ.

– Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο Δημόσιο και τον ευρύτερο  δημόσιο τομέα ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ.

– Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Tο αναπροσαρμοζόμενο ποσό του παραβόλου της ένστασης δεν ισχύει για προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.