ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 30 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθμός 2Ε/2016) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 9/03.11.2016
Για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α /1994), όπως ισχύει.

Αιτήσεις μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2016

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την
12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα