ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 8 ιατρών

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 8 ιατρών

Προκήρυξη (Αριθμός 9575) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 10 – 06.11.2015
Πλήρωση επτά (7) κενών οργανικών θέσεων Ιατρών με τριετή θητεία δημοσίου δικαίου και μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τριετή θητεία

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων, ιατρών με τριετή (3) θητεία
κατηγορίας ΠΕ, με δυνατότητα ανανέωσης, στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Α) Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
1. Ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας,
2. Ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου με γνωστικό αντικείμενο «Υπέρταση»,
3. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Νευρολόγου με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Νευρομυϊκών Παθήσεων»,
4. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Νευρολόγου,
5. Δύο (2) Ψυχιάτρων,
6. Ενός (1) Ψυχιάτρου ειδικότητας Παιδοψυχιάτρων.

Β) Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
1. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Νευρολόγου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72,115 28 Αθήνα) αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο