Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κρήτης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κρήτης

Ορίζονται τέσσερις (4) θέσεις υποψήφιων δικηγόρων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους στην Περιφέρεια ΚρήτηςΑριθμ. 53792 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3092/30.07.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α. Τις συνολικές θέσεις υποψήφιων δικηγόρων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους στην Περιφέρεια Κρήτης σε τέσσερις (4), ήτοι:

Μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου / Νομική Υπηρεσία έδρας,

μία (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,

μία (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και

μία (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

β. Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου κάθε έτους.

γ. Τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού.

δ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνο τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κρήτης, για τους ασκούμενους στη Νομική Υπηρεσία της έδρας και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τους ασκούμενους στα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται:

α) για τη Νομική Υπηρεσία της Έδρας της Περιφέρειας Κρήτης, στη Διεύθυνση Διοίκησης/Τμήμα Γραμματείας,

β) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού/ Τμήμα Γραμματείας,

γ) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού/ Τμήμα Γραμματείας, και

δ) για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού/Τμήμα Γραμματείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:

(i) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,

(ii) αριθμό μητρώου ασκουμένου και (iii) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται, με την παρουσία των ενδιαφερομένων, στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, όσον αφορά τις θέσεις ασκουμένων στη Νομική Υπηρεσία της έδρας, και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, όσον αφορά τις θέσεις των ασκουμένων στα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον υποψήφιο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησής του από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Προϊσταμένου της οικείας Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως