Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιώς

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας ∆ικηγόρων», όπως ισχύει,
2) Την υπ’ αριθµ. 47880/09-09-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2189/Β΄/27-06-2017) µε θέµα την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην ∆ήµο Πειραιώς.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 12-09-2017 έως και 21-09-2017.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουµένων στο ∆ήµο Πειραιά, ξεκινάει την ∆ευτέρα 02-10-2017 και λήγει στις 31-03-2018, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών, κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούµενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας. Η µηνιαία αποζηµίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός.
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι δικηγόροι δεν πρέπει να συµπληρώνουν το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαµηνιαίας άσκησής στον ∆ήµο Πειραιά. Επιπλέον, εάν δεν είναι εγγεγραµµένοι ως ασκούµενοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα, µε την έναρξη της άσκησής τους στον ∆ήµο Πειραιά.
Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας,
β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
γ) τον αριθµό µητρώου ασκουµένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούµενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε ∆ικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόµα αριθµό µητρώου, καθώς εκκρεµεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για εγγραφή στον ∆ικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους,
δ) ότι δεν συµπληρώνεται το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαµηνιαίας άσκησής τους στον ∆ήµο Πειραιά.

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί στο ∆ήµο µας µε την παρουσία των ενδιαφερόµενων. Τα ονοµατεπώνυµα των επιλεγέντων ασκούµενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουµένων δικηγόρων, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρµόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Η πρόσκληση
– – –


Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιώς (Αριθμ. 47880 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2189/27.06.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιώς σε δύο (2) άτομα,
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιώς, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση που θα διενεργείται στο Δήμο Πειραιώς με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί