Αστυνομική ταυτότητα και άδεια οδήγησης στο κινητό

Αστυνομική ταυτότητα και άδεια οδήγησης στο κινητό τηλέφωνο με ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή

 

Μέσω του gov.gr Wallet μπορούν στο εξής οι πολίτες να επιδεικνύουν την αστυνομική ταυτότητα και την άδεια οδήγησης από το κινητό τους τηλέφωνο

Η εφαρμογή (gov.gr Wallet) είναι διαθέσιμη στο Google Play και στο App Store
Με διάταξη του νόμου 4954/2022 προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αποθήκευση στο κινητό τηλέφωνο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης

 

Νόμος 4954/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 136/09.07.2022
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 80
Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος και αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους.

2. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρμογή απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα εξής στοιχεία:

α) ως προς το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας:

αα) ο αριθμός ταυτότητας, αβ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αγ) το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αδ) το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, αε) η ημερομηνία γέννησης, αστ) ο τόπος γέννησης, αζ) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης και αη) φωτογραφία του κατόχου και

β) ως προς την άδεια οδήγησης οχήματος:

βα) ο αριθμός της άδειας οδήγησης, ββ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, βγ) η ημερομηνία γέννησης, βδ) ο τόπος γέννησης, βε) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης, βστ) η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης, βζ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), βη) ο κωδικός κατηγορίας οχήματος, βθ) η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος, βι) η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και βια) η φωτογραφία του κατόχου. Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και κωδικό QR. Η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία (1) κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου.

4. Η άντληση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.

5. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης του εγγράφου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου τετραψήφιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου.

6. α. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ορίζονται ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

β. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, ιδίως την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

 
7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήματος, το έγγραφο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.

8. Το έγγραφο που περιέχει τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3, επέχει θέση ταξιδιωτικού εγγράφου μόνο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία τηρούνται στην εφαρμογή, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάκλησης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.