Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης

Αριθμ. οικ. 39805/1138 – ΦΕΚ Β 1876 – 10.07.2014

Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος. (pdf)

Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος. (e-book)

Ο Υφυπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
αποφασίζουμε:

Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος. (pdf)

Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος. (e-book)

11. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014
Ο Υφυπουργός
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Σοφία Βούλτεψη