Χορηγείται σε παραγωγούς οικονομική ενίσχυση για μήλα και κάστανα

Αριθμ. 525/101730 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2194/04.04.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 516/100039/31-03-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής με βάση την ανακοίνωση αριθμ. 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας)» (Β’ 2129).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 516/100039/ 31-03-2023 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» και η χρονική περίοδος για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) και η παρ. 2, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«2. Όσοι από τους δικαιούχους της παρ. 1 είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2022, από 01-01-2022 έως και την 17.01.2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης της παρ. 1. Όσοι από τους δικαιούχους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Ε.Ε. με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2022 από 01-01-2022 έως και την 17.01.2023, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης της παρ. 1».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 516/100039/31-3-2023 (Β’ 2129) κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. 516/100039 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2129/31.03.2023
Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής με βάση την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ενωσιακής νομικής βάσης χορήγησης της ενίσχυσης

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στους τομείς των μήλων και καστάνων όλης της χώρας, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, σύμφωνα με, την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» και ιδιαίτερα το τμήμα 2.1 αυτής, εξαιτίας της ζημίας που υπέστησαν οι επιχειρήσεις αυτές από την αύξηση του κόστους, και την μείωση του εισοδήματός τους, ως απόρροια της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι παραγωγοί μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια.

2. α) Οι δικαιούχοι δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

β) Οι ενισχύσεις βάσει της παρούσας δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
i)πρόσωπα οντότητες ή φορείς στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ και που κατονομάζονται ρητά στις νομικές πράξεις που επιβάλλουν τις εν λόγω κυρώσεις· ii) επιχειρήσεις που ανήκουν σε ή ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς έναντι των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ ή iii) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανικούς κλάδους έναντι των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ, στο βαθμό που η ενίσχυση αυτή θα υπονόμευε τους στόχους των σχετικών κυρώσεων.

Άρθρο 3
Όροι και ύψος της ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης για την παρούσα απόφαση ορίζονται:

α) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καστάνων σε αγροτεμάχια καστανιάς σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) παραγωγικό δέντρο και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας.

Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 150 ευρώ ανά στρέμμα.

β) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μήλων σε αγροτεμάχια μηλιάς σε όλη την Επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία μήλου και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία.

Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 250 ευρώ ανά στρέμμα.

2. Όσοι από τους δικαιούχους της παρ. 1 είναι εγγε-γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2022 έως την 17.01.2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης της παρ. 1. Όσοι από τους δικαιούχους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Ε.Ε. για το έτος 2022 έως την 17.01.2023, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης της παρ. 1.

3. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 5035/2023.

4. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα και συνδεδεμένες αυτής) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας κατά την διάρκεια της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία, όπως ισχύει από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τις 250.000 €. Στο ποσό των 250.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

5. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσό-τερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.

6. Για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση άνω των 10.000€ που χορηγείται βάσει της παρούσας, οι ελληνικές αρχές δημοσιεύουν πληροφορίες στο εργαλείο ΤΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΤΑΜ) εντός 12 μηνών. Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν και όλες τις άλλες υποχρεώσεις δημοσιότητας του Τμήματος 3 του Προσωρινού Πλαισίου.

7. Ως «ενιαία επιχείρηση» λογίζονται όλες οι επιχει-ρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ήτοι οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του ανωτέρω εδαφίου μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Σύστασης υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ θεωρούνται συνδεδεμένες. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

 
Άρθρο 4
Χρηματοδότηση

1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και συγκεκριμένα την ΣΑΝΑ281 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2023.

2. Το ανώτατο συνολικό ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται στο ποσό των 25.145.430 € Μετά την έκδοση της σχετικής συλλογικής απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) πραγματοποιείται ως ακολούθως: ο φορέας υλοποίησης ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ε. Π. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα επιστρέφονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε σχετικό λογαριασμό αδιαθέτων ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ.

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής – Έλεγχος

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της ενίσχυσης και τον συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις που υπερβαίνουν συνυπολογιζόμενης της ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, ανά πάσα στιγμή το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό των 250.000 ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) δυνάμει του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) και συντάσσει κατάλογο με τους δικαιούχους και τα αντίστοιχα για τον καθένα ποσά ενίσχυσης. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης συνιστούν ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 υποχρεούνται να καταθέσουν εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της, στην οποία δηλώνουν ποσά ενισχύσεων που έχουν λάβει, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, στα πλαίσια του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) και συγκεκριμένα τα ποσά που έχουν λάβει όλες οι επιχειρήσεις της παρ. 7 του άρθρου 3, δυνάμει καθεστώτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Τμήματος 2.1 της ανωτέρω ανακοίνωσης

Η κατάθεση των υπευθύνων δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Όσοι από τους δικαιούχους δεν υποβάλλουν την άνω υπεύθυνη δήλωση μέσα στην άνω προθεσμία των δύο (2) εργασίμων ημερών τεκμαίρεται ότι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας ενίσχυσης, δεν εμπίπτουν στην έννοια της ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 και τα τυχόν ποσά που έχουν λάβει δυνάμει καθεστώτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Τμήματος 2.1 της ανωτέρω ανακοίνωσης συνυπολογιζόμενης και της παρούσας δεν ξεπερνούν τα όρια των ποσών της παρ. 4 του άρθρου 3. Για τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Η τήρηση του κριτηρίου του ανώτατου ποσού ενισχύσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων πραγματοποιείται με μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο.
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά σε καθορισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και στην ανάκτησή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

5. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προ-βαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

6. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι δικαιούχοι.

7. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της παρούσας κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του.

9. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι ενισχύσεις βάσει της παρούσας χορηγούνται το αργότερο μέχρι 31/12/2023

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης