Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

 • Να είναι ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας κράτους-μέλους της Ε.Ε. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
 • Να κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια.
  Ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, αλλά πληροί τις επόμενες δύο προϋποθέσεις, μπορεί να ορίσει με Υπεύθυνη Δήλωση του άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο να πληροί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής επάρκειας.
 • Να έχει αξιοπιστία η οποία πληρούται όταν ο ενδιαφερόμενος:
  1. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κηρυχθεί ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος, και
  2. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα ή παραβάσεις όπως ορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 346/2001 (συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, παραβάσεις εμπορικού νόμου, παραβάσεις νομοθεσίας για τις εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές κλπ.)
 • Να έχει Οικονομική επιφάνεια, που πληρούται όταν ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) διαθέτει 9000 ευρώ ατομικό λογαριασμό όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα και 5000 ευρώ για κάθε πρόσθετο όχημα, η οποία βεβαιώνεται από πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα κ.τ.λ)
 •  Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (A.E., E.Π.E. κ.λ.π.):
  1. Απαιτείται το νομικό πρόσωπο να έχει την οικονομική επιφάνεια και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητές του να έχουν την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής επάρκειας. Στην περίπτωση της IME πρέπει κάθε εταίρος να έχει άδεια Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων ενώ η άδεια εκδίδεται στο όνομα της ΙΜΕ – ΕΠΕ.
  2. ‘Αδεια οδικού μεταφορέα χορηγείται και σε λειτουργούσες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που για οποιονδήποτε λόγο δεν την έχουν λάβει (π.χ. κληρονομικά κ.τ.λ) τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 346/2001 κατά περίπτωση.Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας (Ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις 3 και 4, μπορεί να ορίσει, με υπεύθυνη δήλωσή του, άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. Για το άτομο αυτό κατατίθεται επίσης το ίδιο δικαιολογητικό).
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (Ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις 3 και 4, μπορεί να ορίσει, με υπεύθυνη δήλωσή του, άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. Για το άτομο αυτό κατατίθεται επίσης το ίδιο δικαιολογητικό)
 • Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας κ.λ.π.) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 9000 ΕΥΡΩ ατομικό λογαριασμό για το πρώτο όχημα που χρησιμοποιεί και 5000 ΕΥΡΩ για κάθε νέο όχημα
 • Για νομικά πρόσωπα, καταστατικό του νομικού προσώπου από το όποιο να προκύπτει το πρόσωπο που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης ή πράξη ανάθεσης

Διαδικασία
Η ανανέωση της άδειας και η χορήγηση αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς γίνεται από τις εκδίδουσες αρχές

Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Διάρκεια ισχύος
Η άδεια είναι πενταετούς ισχύος και άρα ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη

Το έντυπο της αίτησης

– – –Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών (Αριθμ. Β6/36080/1318 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3749/24.10.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων
Η παρακολούθηση μαθημάτων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα Εμπορευμάτων και Επιβατών πραγματοποιείται σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) που λειτουργούν για το σκοπό αυτό.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ για την Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) (Αριθμ. Β6/36080/1318 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3749/24.10.2017)