Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από τα Τμήματα Δημοτολογίων των ΔήμωνΗ διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

α. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο και το ΚΕΠ)

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από τα Τμήματα Δημοτολογίων των Δήμων

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στο Δήμο και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).

Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3)

– Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία του αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης εφόσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή

Ειδικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία ή αναβολή (σύμφωνα με το υπόδειγμα 112/82 της στρατολογίας) εκδίδεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση (το κείμενο της οποίας υποδεικνύεται από τον Δήμο) είτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου είτε των γονέων του και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του ενδιαφερόμενου είναι δημότης άλλου Δήμου ζητείται και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον άλλο Δήμο.

Σημείωση: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα με βάση την υπ’ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α/9667 του Υπουργείου Εσωτερικών. Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αιτείται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς την ανωτέρω υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όταν υπάρχει έννοµο συµφέρον του αιτούντα το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα παρουσιάζει ολόκληρη την οικογενειακή µερίδα (ενεργά και διαγεγραµµένα µέλη) µε σειρά εµφάνισης αυτή του αύξοντος αριθµού µέλους.

∆ιαφορετικά, το πιστοποιητικό θα περιορίζεται µόνο στα ενεργά µέλη µιας οικογενειακής µερίδας.

Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς