Χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων

Χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων

Αριθμ. ΦΑ1/59683/3936 – ΦΕΚ B 2733 – 16.12.2015
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με υγραέριο (LPG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών.Η παρούσα απόφαση ισχύει για συστήματα μετασκευής, που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/09 (B ́ 2112) και τα οποία μετατρέπονται είτε σε οχήματα δύο καυσίμων (bi−fuel) είτε σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual−fuel) με χρήση υγραερίου (LPG).

Αριθμ. Οικ.93543/4756 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4856/29.12.2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015 (Β 2733) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών»