Χρόνος ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας

NOMOΣ 4316/2014 – ΦΕΚ A 270 – 24.12.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 31
Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 415/1994 ως ακολούθως:
«1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:
Απαιτείται άσκηση επτά (7) ετών. Από αυτά:
− δύο (2) έτη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Α ́ μέρος)
− τέσσερα (4) έτη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
− δύο εξάμηνα εκ περιτροπής εκπαίδευση στην ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και στη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ (Β ́ μέρος).

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζεται ότι:
Οι ιατροί που είναι ήδη διορισμένοι σε χειρουργικές κλινικές και εκπληρώνουν το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Αγγειοχειρουργική:
α. Εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική μπορούν να διοριστούν σε Αγγειοχειρουργική κλινική για συνέχιση της εκπαίδευσής τους, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, σε τυχόν υπάρχουσα κενή θέση ή ακολουθώντας την υπάρχουσα σειρά προτεραιότητας.
β. Όσοι έχουν χρόνο ειδίκευσης πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική Χειρουργική κατά την έκδοση του παρόντος νόμου και επιθυμούν να ενταχθούν στις παρούσες διατάξεις, ο χρόνος πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική Χειρουργική θα αφαιρείται από τον χρόνο της τετραετούς εκπαίδευσης στην αγγειοχειρουργική και θα ακολουθείται η τοποθέτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1.
γ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν για τρία (3) χρόνια σύμφωνα με τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Χειρουργική και να συνεχίσουν την εκπαίδευση στην αγγειοχειρουργική, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον πρώτο διορισμό τους. Για όσους έχουν περατώσει την τριετή διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και βρίσκονται στο στάδιο της αναμονής για τοποθέτησή τους σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές, καθώς και για όσους ειδικευόμενους υπηρετούν ήδη σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές ή Αγγειοχειρουργικές Πανεπιστημιακές Μονάδες, το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μεταβάλλεται και υποχρεούνται να περατώσουν την εκπαίδευσή τους με τον ισχύοντα νόμο κατά τον διορισμό τους.
δ. Η νέα τοποθέτηση θα γίνεται μετά από αίτησή τους και βεβαίωση της οικείας κλινικής για τη συμπλήρωση της διετούς υπηρεσίας στη Γενική Χειρουργική

3. Οι παραπάνω διατάξεις των περιπτώσεων α ́ έως δ ́ της παραγράφου 2 ισχύουν για ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος.