Δαπάνες μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας

Αριθμ. 2/15683/0026 – ΦΕΚ Β 1725 – 27.06.2014

Καθορισμός δικαιολογητικών για δαπάνες μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην μεταφορά αιτούντων διεθνούς προστασίας, ως ακολούθως:

Ι. Μεταφορές αιτούντων διεθνή προστασία
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ταξιδιωτικού πρακτορείου) [επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αρμόδια Δ.Ο.Υ., συνεργαζόμενη τράπεζα και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],

iv) αιτιολογία πληρωμής της δαπάνης,

ν) δικαιούμενο ποσό, κρατήσεις και καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της οικείας Υπηρεσίας Οικονομικού.

3. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Ασύλου περί της έγκρισης μεταφοράς του αιτούντος σε αλλοδαπή χώρα, στην οποία να φαίνεται αν η μεταφορά γίνεται εθελοντικά, με ελεγχόμενη αναχώρηση ή με συνοδεία.

4. Εξοφλημένο τιμολόγιο ταξιδιωτικού πρακτορείου και φωτοαντίγραφο του εισιτηρίου.

5. Αντίγραφο της απόφασης του άρθ. 18 (β) του Π.Δ/τος 113/2013 (Α.146), με την οποία κρίνεται η αίτηση διεθνούς προστασίας του αλλοδαπού, ως απαράδεκτη, και αποδεικτικό επίδοσης της στον αιτούντα.

6. Αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος περί μη ασκήσεως προσφυγής κατά της επιδοθείσας απόφασης ή επί ασκήσεως προσφυγής, αντίγραφο της σχετικής δευτεροβάθμιας απόφασης.

7. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου των σχετικών μεταφορών.

II. Μετακινήσεις προσώπων που συνοδεύουν τους ανωτέρω
Τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης σε μετακινούμενους υπαλλήλους κατ’ εντολή του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 26, παρ. 1, του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 (Α.141),
β) του άρθρου 30, του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (L. 180/31),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α.98).
2. Την αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β.2105).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας,