Δεδουλευμένα συμβασιούχων προσληφθέντων με αναληθή πιστοποιητικά

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 229/2016

Θέμα
Ερωτάται εάν υποχρεούται η υπηρεσία να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές προς συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, που προσελήφθησαν βάσει αναληθών πιστοποιητικών περί του τίτλου εκπαίδευσής τους.

Απάντηση.
Επί του ανωτέρω τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής: η υπηρεσία α) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει μισθό Μαϊου 2016 προς τους Π.Κ. και Ε.Μ., λόγω ακυρότητας των σχετικών συμβάσεων εργασίας και β) δεν έχει υποχρέωση να τους καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές μηνός Μαϊου 2016 ούτε από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, στην περίπτωση που εκτιμήσει ως καταχρηστική τη σχετική αξίωση αυτών

Σε περίπτωση αντίθετης εκτίμησης, οφείλει να αποδώσει προς έκαστο αυτών τις αποδοχές που θα κατέβαλε προς άλλο μισθωτό που θα απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τον εν λόγω μήνα, στο ίδιο αντικείμενο και υπό την ίδια ειδικότητα και συνθήκες με τους ακύρως απασχοληθέντες.