Διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Αριθμ. Φ.821/85747/Η2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1888/31.05.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά
Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού (πλην των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν.4415/2016), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης
1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό.

2. Στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων συνοδευόντων αυτές δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες.

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία επίσης ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας, κριτηρίων.

β) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

γ) Η ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσας.

δ) Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησής τους πριν την συμπερίληψή τους στους αξιολογικούς πίνακες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους, κατά αξιολογική σειρά πίνακες, εκπαιδευτικοί, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου ελλείπουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της δηλωθείσας από τον εκπαιδευτικό χώρας προτίμησης.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας του στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του, αρνηθεί εγγράφως την μετακίνησή του με βάση την υπουργική απόφαση περί απόσπασής του, δεν αποκλείεται από τις υπόλοιπες δηλωθείσες, με την αίτησή του, προτιμήσεις χωρών προς απόσπαση.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αναλάβει υπηρεσία στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του και τη διακόψει «οικεία βουλήσει» με έγγραφη αίτησή του, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος μεταξύ ανάληψης υπηρεσίας και διακοπής, δεν θα έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη, από το έτος που έλαβε χώρα η διακοπή απόσπασης.

6. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα συγκεκριμένων ειδικοτήτων μιας χώρας ή ηπείρου, δύναται να επαναπροκηρυχθεί η διαδικασία για την κάλυψη των τυχόν υφιστάμενων κενών, με τη δημοσίευση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφιστάμενων κενών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας για κατάρτιση συμπληρωματικών αξιολογικών πινάκων, τότε για την κάλυψή τους, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχετικής ειδικότητας τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα της συμπληρωματικής πρόσκλησης ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βάσει των οποίων κατατάχθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόσπασή τους στο υποδειχθησόμενο από την Υπηρεσία κενό ειδικότητας. Σε περίπτωση περισσότερων καταφατικών απαντήσεων, διενεργείται κλήρωση για να αναδειχθεί ο εκπαιδευτικός που τελικά θα αποσπαστεί.Άρθρο 3
Όροι- Προσόντα απόσπασης
1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ν.4415/2016 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία έτη συμπληρωμένης διδακτικής υπηρεσίας σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά το ΦΕΚ διορισμού.

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ39/τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4415/2016.

β. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος τους.

γ. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα ευρωπαϊκά σχολεία.

δ. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι «οικεία βουλήσει» αιτήθηκαν διακοπή της απόσπασής τους (παρ. 5 του άρθρου 2), πριν την παρέλευση διετίας.

στ. Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1740), σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

3. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, όπως ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται. Η κατάταξή τους στους αντίστοιχους πίνακες γίνεται με φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από την άθροιση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 50 μόρια

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 30 μόρια.

Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:

Διδακτορική διατριβή: 50 μόρια

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master, D.E.A., Magister): 25 μόρια

γ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 15 μόρια

δ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:

Άριστη γνώση: 30 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 20 μόρια

Καλή γνώση: 10 μόρια

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη, για την απόσπαση, η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης, η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:

1) Σε χηρεία με παιδιά

2) Μονογονεϊκή οικογένεια

3) Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

5. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές ή σε περίπτωση λήξης της και μη έγκαιρης ανανέωσής της διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών.

[Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/Η2/23.5.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β – ΑΔΑ: ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αλβανίας και της Τουρκίας μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (πχ αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν.
Επιπλέον, δύναται να αποσπώνται στις χώρες αυτές και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα».

Αριθμ. Φ.821/ 127938 /Η2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2786/09.08.2017 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/Η2/23.5.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β ́).]

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α. Ένας καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συναφούς αντικειμένου, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ελλείψει αυτού άλλος Προϊστάμενος Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συναφούς αντικειμένου, ως μέλος.

δ. Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ως μέλη.

ε. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ, οι οποίοι προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Ομοσπονδίας, ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ στην περίπτωση που δεν προτείνονται εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το ερώτημα του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.

3. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας κανονιστικής απόφασης, ώστε να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότηση) κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση ξένης γλώσσας την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που καταθέτουν συνημμένα της αίτησής τους. Η ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διακοπή απόσπασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ.11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’145).

4. Οι προσωρινοί πίνακες επιλογής με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. α) Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, απορρίπτονται.

β) Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή ηλεκτρονικά ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπόψη της Επιτροπής επιλογής.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

γ) Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

δ) Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από την Επιτροπή Επιλογής η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

ε) Μετά την εξέταση των ενστάσεων, συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες και δια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διαβιβάζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάρτισή τους στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς κύρωση. Μετά την κύρωσή τους, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το χρονικό διάστημα που μνημονεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

στ) Σε περίπτωση έκδοσης συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η κύρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των συμπληρωματικών πινάκων που θα συνταχθούν, δεν καθιστά άκυρους τους αρχικούς αξιολογικούς πίνακες για το ίδιο σχολικό έτος, το περιεχόμενο των οποίων δύναται να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενδεχόμενων κενών, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο άρθρο 2 της παρούσας.

6. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, παρατείνεται δε αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Επιλογής.

7. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της Επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση εκπαιδευτικό.

Άρθρο 5
Α Απόσπαση εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο
Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, γίνεται βάσει των ανωτέρω αξιολογικών πινάκων επιλογής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρούσας κανονιστικής απόφασης και σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 16, του ν.4415/2016 (Α’159).

Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Στην τελευταία περίπτωση εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. -απόφαση παράτασης από την λήξη της τριετούς απόσπασης (ημερολογιακά) και μέχρι τη λήξη του διανυόμενου- σχολικού έτους εντός του οποίου λήγει ημερολογιακά η απόσπαση, προς αποφυγή της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, (παρ.3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016) ομοίως και για τις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 3.

Β΄ Απόσπαση εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα, γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Παράτασης της απόσπασης με αίτηση του εκπαιδευτικού για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., βάσει των προϋποθέσεων της περίπτ.β’ της παρ.3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

β. Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης, πέραν της πενταετίας, για ένα (1) μόνο έτος βάσει των προϋποθέσεων της περίπτ.γ’ της παρ.3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

Άρθρο 6
Παράταση απόσπασης-Μετακίνηση
1. Κατ’ εξαίρεση, παράταση απόσπασης πέραν της πενταετίας με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς ειδικό επιμίσθιο μπορεί να χορηγηθεί για ένα μόνο σχολικό έτος, όταν:

α) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες

β) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Η παράταση χορηγείται για ένα σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των υφιστάμενων κενών, τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασης καθορίζονται κατά σειρά ως ακολούθως:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:

1. Σε χηρεία με παιδιά

2. Μονογονεϊκή οικογένεια

3. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

2. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά τη λήξη του πρώτου σχολικού έτους -της απόσπασής τους, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του (ήτοι από κρατίδιο σε κρατίδιο, ή πολιτεία σε πολιτεία σε περίπτωση Ομόσπονδων Κρατών,- ή από χώρα σε χώρα, όπως ορίζονται οι περιοχές ευθύνης των Σ.Γ.Ε. στην υπ’ αριθ. Φ.821/3401Κ/207807/Η2/19-12-14 (Β’ 3543) «Περί καθορισμού έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών Αρχών του εξωτερικού», βάσει υπηρεσιακών αναγκών.

Τα κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τη μετακίνηση είναι τα κάτωθι με τη σειρά που αναφέρονται:

1. Άγαμος-διαζευγμένος

2. Έγγαμος χωρίς παιδιά

3. Έγγαμος με παιδιά

4. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού

5. Μονογονεϊκή οικογένεια

3. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών, ο εκπαιδευτικός πλεονάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ημεδαπής και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός διακόψει την απόσπασή του, μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό, επιβάλλονται κυρώσεις, όπως ορίζεται στην παρ.13 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

Άρθρο 7
Ωράριο διδασκαλίας
Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών δύναται να προσαυξάνεται μέχρι και τρείς ώρες επιπλέον του εκάστοτε ισχύοντος για τους εκπαιδευτικούς της ημεδαπής ωραρίου, με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 8
Καταργούμενες αποφάσεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η με αριθ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/18-9-2012 υπουργική απόφαση (Β 2622), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

– – – – –

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ (Αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ – ΦΕΚ B 1740 – 15.06.2016)