Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ενοικιαζομένων μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 1749 – ΦΕΚ B 145 – 22.01.2015

Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα, Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α), μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr).

2. Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, όπως
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 46 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α), μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι, II και III των Παραρτημάτων που προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622/2011 (ΦΕΚ Β 27) κοινή
υπουργική απόφαση