Διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας μέσω των ΚΕΠ

kepΑριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ – ΦΕΚ Β 486 – 27.02.2014

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002), όπως ισχύει.
Β) Του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-05-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
Γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999).
Δ) Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-06-1986).
Ε) Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
ΣΤ) Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α 716-06-2011) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 4 του «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
Ζ) Του άρθρου 12, του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄/ 31.12.2013) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν. 4174/2013», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων στις περιπτώσεις που επιθυμούν να τους χορηγηθεί Αποδεικτικό Ενημερότητας για τις συναλλαγές τους με φορέα ή υπηρεσία που προϋποθέτουν την προσκόμιση τέτοιου Αποδεικτικού.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση Αποδεικτικού ενημερότητας μέσω ΚΕΠ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως πιστοποιημένοι φορείς, χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, στην υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και την ΑΥΟ ΠΟΛ 1123/2012 (ΦΕΚ 1665 Β/16.5.2012).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας στα φυσικά ή μη πρόσωπα που απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα TAXISnet, μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)
1. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσόμενων (e-Υπηρεσίες), εφεξής Δ.ΥΠ.Η.Σ., της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εφεξής Γ.Γ.Δ.Ε., κατάλογο των Κ.Ε.Π. που θα ενταχθούν στη διαδικασία, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία τους ήτοι τον Τίτλο, την Ταχ. Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ) καθώς και Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Fax, e-mail).

Σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον κατάλογο μεταβληθούν, το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ.ΥΠ.Η.Σ. της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά.

2. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία έχουν οι υπάλληλοι Κ.Ε.Π. – πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ. Η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται με ευθύνη του ΥΔΜΗΔ. Το ΥΔΜΗΔ έχει επίσης την ευθύνη στατιστικής παρακολούθησης της χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές) -εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε.- σε μηνιαία βάση. Τα στατιστικά είναι τα tokens, usernames, idkep, χρόνος εξυπηρέτησης.

3. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται με τη γνωστοποίηση από το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. στη Γ.Γ.Π.Σ. του μοναδικού αριθμού (token) κάθε συναλλαγής, που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και την ασφαλή συνεργασία μεταξύ των συστημάτων ΕΡΜΗΣ και TAXISnet.

4. Το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε. ή τη Γ.Γ.Π.Σ. να παρέχει αναλυτικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας ανά Κ.Ε.Π. ή/και ανά υπάλληλο Κ.Ε.Π. για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με βάση τους ως άνω μοναδικούς αριθμούς (token) των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
1. Α) Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας από το ΚΕΠ απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου φυσικού ή μη προσώπου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ΑΦΜ και Αριθμό Ειδοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης και τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 1274/2013 ΠΟΛ απόφασης ΓΓΔΕ.

Β) Τα στοιχεία που περιέχει η αίτηση και τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να ακολουθεί η καθοριζόμενη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης διαδικασία είναι:

α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,

β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται,

δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί,

ε. το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού,

στ. τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής, εάν ζητείται για είσπραξη χρημάτων.

Για την ορθή καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων, η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διευκρινιστικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων της αίτησης, (όπως η καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων για την ταυτοποίηση του ακινήτου και του τίτλου πληρωμής).

2. Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον υπάλληλο του ΚΕΠ και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσης.

3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πολιτών, διατηρούνται στο Κ.Ε.Π. και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων στη βάση δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ αντίστοιχα, για μια πενταετία.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. και το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της ΓΓΠΣ διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις ως άνω αιτήσεις για τις ανάγκες ελέγχων ή για οποιοδήποτε ζήτημα είναι πιθανό να προκύψει και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν άμεσα σχετική πρόσβαση.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας
1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ, με χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, επισκέπτεται την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας του συστήματος TAXISnet και συμπληρώνει, στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός «99999».

Μετά την ολοκλήρωση στο σύστημα TAXISnet των απαραίτητων σχετικών ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π.:

εκτυπώνει και παραδίδει στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (ή σε πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο) ή στον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου το εκδοθέν Αποδεικτικό Ενημερότητας,
ή
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, όταν στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό ενημερότητας».

2. Το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη από το Κ.Ε.Π. αποτελεί διοικητικό έγγραφο, φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς και ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προς τον οποίο παρέχεται σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση.

3. Τα Κ.Ε.Π., στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, δύνανται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλουν τη σχετική αίτηση σε Δ.Ο.Υ., μέσω τηλεομοιοτυπίας, και το αποδεικτικό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικά στο Κ.Ε.Π. και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση, καταχωρίζεται στο σύστημα ΕΡΜΗΣ. Ο κατάλογος των Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τους ήτοι τίτλος, ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αναρτώνται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.qsis.gr.

4. Δεν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων του Αποδεικτικού Ενημερότητας που χορηγείται από το Κ.Ε.Π. ούτε η διόρθωση του για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 6
Ειδικές Υποχρεώσεις
1. Κάθε Κ.Ε.Π., υποχρεούται να τηρεί ψηφιακό αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας, το οποίο διαθέτει άμεσα, δια του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., στη Δ.ΗΛΕ.Δ., εφόσον αυτό απαιτηθεί. Στο αρχείο θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. – χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός της αίτησης του ενδιαφερομένου πολίτη, η ημερομηνία και ώρα υποβολής της σχετικής αίτησης στο TAXISnet και ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση και για τον οποίο ζητείται το Αποδεικτικό.
Αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο.

2. Η Γ.Γ.Δ.Ε. και η Γ.Γ.Π.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, σχετικά με θέματα ασφαλείας, όπως επίσης για προγραμματισμένες και μη παρεμβάσεις που επηρεάζουν την υπηρεσία της φορολογικής ενημερότητας.

3. Το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. και τα ΚΕΠ λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών ώστε η χρήση της υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση.

4. Τα ΚΕΠ και οι εξουσιοδοτημένοι για τη χρήση της υπηρεσίας υπάλληλοι, τηρούν απόρρητα τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που τους έχουν αποδοθεί και ειδοποιούν άμεσα το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. για τυχόν διαρροή τους.
Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/ μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, τα Κ.Ε.Π., δια του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ με τις πληροφορίες του περιστατικού. Είναι επίσης υποχρεωμένα να διατηρούν και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

Άρθρο 7
Έλεγχοι ορθής εφαρμογής
1. Η Δ.ΥΠ.Η.Σ. μπορεί να ενημερώνει τον φορολογούμενο, για τον οποίο έχει γίνει αίτηση από Κ.Ε.Π. για τη χορήγηση Αποδεικτικού, εναλλακτικά ή συνδυαστικά, με τους παρακάτω τρόπους:
(α) με ενημέρωση της προσωπικής του μερίδας στο TAXISnet,
(β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
(γ) με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή
(δ) με άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. Η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών δικαιούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των χορηγηθέντων από τα Κ.Ε.Π. Αποδεικτικών που προσκομίζονται σε υπηρεσίες και φορείς.

3. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή τήρηση της περιγραφόμενης στην παρούσα διαδικασίας και να ελέγχει, τουλάχιστον δειγματοληπτικά, τα εκδοθέντα Αποδεικτικά Ενημερότητας, σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησης τους.

4. Το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους σε όλα τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα για να επιβεβαιώσει την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 8
Λοιπά θέματα
Η ΔΗΛΕΔ, η ΔΥΠΗΣ και η ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία τυχόν θα υποστεί το Κ.Ε.Π. που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης τους, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση τους, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας σε φυσικά ή μη πρόσωπα από τα ΚΕΠ ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

Σχετικά: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Χρόνος ισχύος