Διαδικασίες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. Φ.900/34/81947/Σ.277 – ΦΕΚ Β 2385 – 08.09.2014

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει:

α. Καταγραφή των Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας,

β. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους Αναπήρους Πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, Ειρηνικής Περιόδου, Αντιδικτατορικού Αγώνα, Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού, δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου

γ. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους Αναπήρους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας, περί παροχής ή όχι σε αυτούς των υπηρεσιών της θεραπαινίδας

Άρθρο 2
Οργανωτικές – Διαδικαστικές Διατάξεις
1. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών στα ΚΕΠ γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οι οποίοι παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας. Τα ΚΕΠ συμπληρώνουν με τα στοιχεία αυτά τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα και υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή, τα ΚΕΠ εκτυπώνουν τα αντίστοιχα έντυπα, θεωρούν επ αυτών το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και τα διαβιβάζουν μέσω αλληλογραφίας, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 της παρούσας, οι δικαιούχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι επιδεικνύουν την άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου και τα ΚΕΠ παράγουν φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο διαβιβάζουν μαζί με το ανωτέρω έντυπο αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

3. Η διαδικτυακή πλατφόρμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θα αναπτυχθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης/Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Η ένταξη και διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προβαίνουν στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματα τους με σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαδικτύου, προκειμένου τα δύο συστήματα να διαλειτουργούν και να εξασφαλίζεται το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων ΚΕΠ, τα θέματα απορρήτου προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων για την παραγωγή αναφορών και στατιστικών για την παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις από το ΥΠΕΟΑ ή το ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, οι οποίες επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, διενεργούνται με κοινή συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΘΑ-ΥΑΠ.

5. Ως αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις οποίες διαβιβάζονται τα ανωτέρω έντυπα καθορίζονται οι ακόλουθες:
α. Τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ-ΚΤΕΘ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς,

β. Το Τμήμα Μητρώων Αξιωματικών της Διεύθυνσης Β3 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3Λ/γ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού,

γ. Το Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΟΛΚΑ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας της Αεροπορίας,

δ. Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) για τους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και για τους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας.

6. Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
α. Τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ-ΚΤΕΘ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς, στους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και στους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας,

β. Το Τμήμα Μητρώων Αξιωματικών της Διεύθυνσης Β3 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3Λ/γ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού,

γ. Το Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΟΛΚΑ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας της Αεροπορίας,

δ. Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ), στα δεδομένα που αφορούν στους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και για τους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας.

7. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης/Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κοινοποιεί την έναρξη λειτουργίας της και διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης αυτής, σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας, όπως αυτή καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

——-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/1-5-2002), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/A΄/11-06-1986).
γ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999).
δ. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄/102/24-5-2004).
ε. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 57/15-3-2006).
στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-4-2005).
ζ. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 147/27-6-2011).
η. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153/25-6-13).
θ. Του ν.571/1977 «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 59 του A.N. 1324/1949 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και των Θυμάτων Πολέμου» (ΦΕΚ Α΄97/ 5/5-4-1977).
ι. Των άρθρων 141, 157 και 158 του Π.Δ. 168/2007 περί απονομής πολεμικών συντάξεων (ΦΕΚ Α΄ 209/31-8-2007).
ια. Του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Φ.800/13/157307/16-1-2009 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας περί καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου στους Αναπήρους Πολέμου κ.λπ. (ΦΕΚ Β΄174/4-2-2009).
ιβ. Της υπ’ αρ. Φ.000/48/692934/Σ.3207/20 Απρ 13/Γενικό Επιτελείο Στρατού/Δνση Οικονομικού/1β Γενικής Διαταγής.
ιγ. Την υπ’ αρ. Υ304/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄1635/2-7-2013).
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας καθώς και των κατηγοριών Αναπήρων, οι οποίοι δικαιούνται αντίτιμο βενζίνης, λιπαντικών αυτοκινήτου και θεραπαινίδα, στη διαδικασία καταγραφής τους προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές, με την ποιοτική βελτίωση της εξυπηρέτησης από τη δημόσια διοίκηση.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,