Διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς. Πιστοποίηση κτηνιάτρων

Αριθμ. 1697/74031 – ΦΕΚ B 1544 – 22.07.2015
Διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων που χρησιμοποιούν την διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χρήσης διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους
1. Οι κτηνίατροι που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 4039/2012 (Α ́15), όπως ισχύει, στο εξής χρήστες, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο απασχόλησης που τηρεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.δ. 344/2000 (Α ́ 297), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του Π.δ. 262/2003 (Α ́ 237) και αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση β ́ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Β.5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α ́ 85), κατέχοντας εν ισχύ βεβαίωση άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος του ΓΕΩΤΕΕ.

β) Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ) Να είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Κάθε χρήστης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, πρέπει να κατέχει και να χρησιμοποιεί την απαιτούμενη μηχανογραφική υποδομή, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 2
Διαδικασία πιστοποίησης
1. Για την πιστοποίηση στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, οι χρήστες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας — Αγροτική Ανάπτυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr

Στην αίτηση τους, οι χρήστες δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Όνομα.
β) Επώνυμο.
γ) Πατρώνυμο.
δ) Αριθμός μητρώου απασχόλησης του ΓΕΩΤΕΕ.
ε) ΑΦΜ.
στ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ζ) Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου.
η) Διεύθυνση εργασίας.

2. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, για την ολοκλήρωση της εγγραφής−πιστοποίησης αποστέλλονται στο χρήστη, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password), τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση του στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά στοιχεία και ο χρήστης έχει την ευθύνη διαχείρισής τους, ώστε να αποτρέπεται η ανεπιθύμητη χρήση τους από τρίτους.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και την αποδοχή των όρων χρήσης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

4. Οι πιστοποιημένοι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν τον προσωπικό τους λογαριασμό για τυχόν τροποποιήσεις που αφορούν τα στοιχεία της παραγράφου 1 μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης αυτών.

5. Οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση ιβ ́ του άρθρου 1 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 4039/2012, μπορούν να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που οι χρήστες δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτησή τους.

Άρθρο 3
Απενεργοποίηση λογαριασμού
1. Στην περίπτωση που παύσει η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, απενεργοποιούν το λογαριασμό του πιστοποιημένου χρήστη, ώστε αυτός να μην έχει δικαίωμα πρόσβασης στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

2. Χρήστης, του οποίου έχει απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, πιστοποιείται εκ νέου με τη διαδικασία του άρθρου 2, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ