Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων

Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Για ασκούμενους δικηγόρους που συμπληρώνουν άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού)Αριθμ. 67514 οικ. – ΦΕΚ B 2014 – 16.09.2015
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων

Αριθμ. 23672οικ. – ΦΕΚ B 890 – 01.04.2016
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β ́ 2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208) και
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, συμπληρώνουμε − τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 (Β ́ 2014) απόφαση «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού δικηγόρων» ως εξής:

Στο άρθρο 6 προστίθεται η παράγραφος 10 με το εξής περιεχόμενο:

«Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά δοκίμια θα καταστρέφονται, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το πέρας δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα γραπτά δοκίμια των αποτυχόντων θα φυλάσσονται για έξι (6) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων θα καταστρέφονται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος − με αίτησή του − ζητήσει να διατηρηθεί το γραπτό του δοκίμιο εφόσον έχει ασκήσει ένδικο βοήθημα».

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. 67514οικ./14−9−2015 (Β ́ 2014) απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 76275/15−10−2015 (Β ́ 2306) απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Αριθμ. 76275 οικ. – ΦΕΚ B 2306 – 26.10.2015
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της με αριθ. 67514 οικ./14−9−2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων (Β 2014)»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε – τροποποιούμε τη με αριθ. 67514οικ./14−9−2015 απόφαση (Β 2014) «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού δικηγόρων», ως εξής:
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται στο τέλος του εδαφίου η φράση: «εκ των Δικαστών».
− Στην παρ. 4 του άρθρου 5 αντί «του οικείου Εφετείου» αναγράφεται η φράση: «του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει μονογραφεί από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων»
− Στην παρ. 4 του άρθρου 5 στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που υποψήφιος δηλώνει οποιαδήποτε ειδική ανάγκη στο να ανταποκριθεί σε γραπτή δοκιμασία ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή μέλος ή υπάλληλος, ο οποίος θα καταγράφει ό,τι ο διαγωνιζόμενος υπαγορεύει. Για τη διαδικασία αυτή προβλέπεται ξεχωριστός χώρος στο εξεταστικό κέντρο. Στο γραπτό του υποψηφίου επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντα για την πλήρη καταγραφή των υπαγορευμένων. Η δήλωση αυτή κρατείται από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και δεν διαβιβάζεται στην Ομάδα Βαθμολόγησης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ενημερώσει εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά ή τον Γραμματέα αυτής προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες».
− Στην παρ. 5 του άρθρου 5 στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθεται η φράση: «και του αριθμού μητρώου ασκουμένου»
− Στην παρ. 4 του άρθρου 6 στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση: «παραθέτοντας και αναλυτική βαθμολογία για κάθε ερώτημα»

Κατά τα λοιπά, η με αριθ. 67514οικ./14−9−2015 (Β ́2014) απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αριθμ. 67001 – ΦΕΚ B 2016 – 16.09.2015
Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 . Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208).
2. Το ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143).
3. Το π.δ/μα 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́106) και
4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου που υποβάλουν οι ασκούμενοι στις οικείες Οργανωτικές Επιτροπές εξετάσεων για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων, στο ποσό των εξήντα πέντε (65,00) ευρώ.
Το ανωτέρω παράβολο εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ