Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία

Αριθμ. 127187/Ε1 – ΦΕΚ B 2524 – 16.08.2016

Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

1. Διευθυντές / Διευθύντριες τετραθέσιων και πενταθέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.

2.Διευθυντές / Διευθύντριες εξαθέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τετραθέσια και άνω νηπιαγωγεία:
Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός