Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες

Αριθμ. αποφ. 6β – ΦΕΚ Β 2566 – 11.10.2013

Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της υπ’ αριθμ. Α6δ/2041/24.2.1987 υπουργικής αποφάσεως «Ορισμός πόρου Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου» (ΦΕΚ Β 154/1987) με την οποία ορίζεται ο πόρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε ποσοστό επί των τιμολογίων των πωλούμενων αποκλειστικώς στα μέλη των ανά το Κράτος Φαρμακευτικών Συλλόγων από τις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, τους αντιπροσώπους Φαρμακευτικών Οίκων του Εξωτερικού και τους φαρμακαποθηκαρίους.
β. Του άρθρου 152 του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α 123) με το οποίο ορίζεται ότι εκ του εισπραττόμενου πόρου του ΠΦΣ το 80% διατίθεται υπέρ του ΚΑΕΦ και το υπόλοιπο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΠΦΣ.
γ. Της παρ. 7 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμόν 57408/14.6.2013 (ΦΕΚ Β 1446/2013) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, δυνάμει της οποίας ορίζεται ότι «7. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς φαρμάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, να παρακρατούν την εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως). Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε αυτόν μέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρμακαποθήκες θα παρακρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρμακοποιούς. Για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες, το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρμακαποθήκες με την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές φαρμακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές εκδότες των τιμολογίων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστροφή του πόρου εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. και θα είναι τα ίδια με αυτά που υποβάλλονται εις τις Α.Ο.Υ. για την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αιτήσεις επιστροφής του πόρου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις φαρμακαποθήκες θα υποβάλλονται προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο το αργότερο έως το τέλος του 5ου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου που αφορούν. Ειδικότερα για τις εξαγωγές του α” εξαμήνου κάθε έτους η αίτηση θα υποβάλλεται το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, για δε τις εξαγωγές του β” εξαμήνου κάθε έτους η αίτηση θα υποβάλλεται το αργότερο έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Προκειμένου να κριθεί το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για επιστροφή του 0,4% ως αφετηρία θα λαμβάνεται η ημερομηνία που αναφέρεται στα φορτωτικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την αποστολή των φαρμάκων στο άλλο κράτος. Η εκκαθάριση και επιστροφή των παρακρατηθέντων εισφορών θα γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της αιτήσεως και των νόμιμων δικαιολογητικών.»
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αποφασίζει:

1. Τα απαιτούμενα για την επιστροφή του πόρου δικαιολογητικά θα είναι τα ίδια με αυτά που υποβάλλονται εις τις ΔΟΥ για την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών και συνίστανται εις τα εξής:

i) Κατάσταση, όπου φαίνονται αναλυτικά οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις κάθε μήνα. Εις την κατάσταση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε πελάτη, τα στοιχεία της φορτωτικής, η αξία των εμπορικών τιμολογίων πώλησης, και η αξία σε χονδρικές τιμές αγοράς. Εφόσον πρόκειται για εξαγωγές σε τρίτες χώρες θα αναγράφεται ο αριθμός του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Διασάφηση) με τα οποία εξήχθησαν τα φάρμακα με τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία.

ii) Αντίγραφα:
α) Της περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, και
β) Του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων του κάθε μήνα με το οποίο αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.

iii) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

iv) Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου της φαρμακαποθήκης εις την οποία να αναφέρεται ότι

α) οι συναλλαγές είναι πραγματικές και έχει καταβληθεί από την φαρμακαποθήκη ο πόρος 0,4% υπέρ ΠΦΣ και

β) η φαρμακαποθήκη προμηθεύτηκε τα εξαγόμενα φάρμακα απευθείας από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ενώ ρητά αποκλείονται αγορές από φαρμακεία ή άλλη πηγή διαφορετική από τις παραπάνω αναφερόμενες.

Εις την περίπτωση που μελλοντικά τροποποιηθεί η σχετική νομοθετική διάταξη, η οποία ορίζει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται εις τις ΔΟΥ για την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών, αντιστοίχως θα τροποποιείται και η σχετική απόφαση του ΔΣ του ΠΦΣ.

2. Οι αιτήσεις επιστροφής του πόρου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις φαρμακαποθήκες θα υποβάλλονται προς τον ΠΦΣ το αργότερο έως το τέλος του 5ου μήνα από την λήξη του εξαμήνου που αφορούν. Ειδικότερα, για τις εξαγωγές του α εξαμήνου κάθε έτους η αίτηση θα υποβάλλεται το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, για δε τις εξαγωγές του β εξαμήνου κάθε έτους η αίτηση θα υποβάλλεται το αργότερο έως την 31η Μαΐου του επομένου έτους.

Προκειμένου να κριθεί το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για επιστροφή του 0,4% ως αφετηρία θα λαμβάνεται η ημερομηνία που αναφέρεται στα φορτωτικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την αποστολή των φαρμάκων στο άλλο κράτος – μέλος.

Τα υποβλητέα δικαιολογητικά θα είναι τα πρωτότυπα αυτών ή επικυρωμένα αντίγραφα τούτων, επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999).

Η εκκαθάριση και επιστροφή των παρακρατηθέντων εισφορών θα γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της αιτήσεως και των νόμιμων δικαιολογητικών, και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η αιτούμενη την επιστροφή φαρμακαποθήκη έχει εφοδιαστεί τα εξαχθέντα φάρμακα από νόμιμες πηγές.

Η πιο πάνω απόφαση του ΔΣ του ΠΦΣ θα εφαρμόζεται για την επιστροφή του πόρου για τις εξαγωγές που θα λάβουν χώρα από την αρχή του επόμενου μήνα μετά την δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 57408/14.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1446/2013) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η από 15.11.2000 απόφαση του ΔΣ του ΠΦΣ (ΦΕΚ Β΄ 794/25.6.2001) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ