Δήλωση Βάπτισης. Τα δικαιολογητικά και ο χρόνος δήλωσης

Δήλωση Βάπτισης. Τα δικαιολογητικά και ο χρόνος δήλωσης

Δήλωση Βάπτισης (άρθρο 26 και 27 νόμου 344/1976) – δικαιολογητικά – χρόνος δήλωσης

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισηςΗ βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο
  • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας διαβατήριο και άδεια διαμονής

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Σύμφωνα με τον ν. 4144/2013 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ για τις βαπτίσεις μετά τις 8/5/2013

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, του άρθρου 49 του ν. 344/1976, όπως ίσχυε δηλαδή από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με παράβολο 4,50 € και μετά την 180η ημέρα, με παράβολο 13,50 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία ( δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση της βάπτισης στο Ληξιαρχείο, προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους.

Αν η δήλωση της βάπτισης στο Ληξιαρχείο γίνει από άλλο πρόσωπο, υπόχρεο προς δήλωση της βάπτισης (παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, ανάδοχος) τότε η βάπτιση δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως ονοματοδοσία.