Δήμαρχοι ορεινών δήμων. Μη αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας

NOMOΣ 4312/2014 – ΦΕΚ A 260 – 12.12.2014

Άρθρο 13
Για τους εκλεγέντες Δημάρχους «ορεινών Δήμων», όπως αυτοί αναφέρονται ονομαστικά στο ν.  3852/2010 (Α 87), δεν αναστέλλεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα αν ο πληθυσμός του Δήμου είναι κάτω των 10.000 κατοίκων, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα θεωρείται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημάρχου, και κάθε αντίθετη διάταξη περί αυτού καταργείται.