Δήμος Αχαρνών Αττικής. Πρόσληψη 3 δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Δήμος Αχαρνών Αττικής. Πρόσληψη 3 δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Πρόσληψη τριών (3) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολήΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή ως εξής:

• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Εφέταις

• Μία (1) θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Αχαρνών Αττικής είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτοίJς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση Φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:

Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα, Αχαρνές, ΤΚ 13673, υπόψη Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη

Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από το Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Αχαρνών Αττικής, Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, τηλ. 2132072313.

Η προκήρυξη