Προσλήψεις στον Δήμο Φαιστού – 2 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης <<ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ>> στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας 5 <<Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη >> ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΤΙΤΛΟΣ : ΔΡΑΣΗ 9.ιι .1 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Φαιστού Μοίρες Τ.Κ. 70400 , απευθύνοντάς την στο Γραφείο προσωπικού υπόψη κ Καβαλαράκη Χρήστου ή Γιατρομανωλάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2892340237,2894340212).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαιστού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.