Προσλήψεις στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Προσλήψεις στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

20 ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων – (2 μήνες)
15 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – (2 μήνες).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Δ/νση: Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Χανιώπορτα. Ηράκλειο-Κρήτης τηλ: 2810300100).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησής της Ανακοίνωσης και ώρες 09:00 – 13:00.