Προσλήψεις ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο Καλαμαριάς

Προσλήψεις ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο Καλαμαριάς

Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων (ασκούμενοι) στον Δήμο ΚαλαμαριάςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς, να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α):

1) με ταχυδρομείο επί αποδείξει, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαμαριάς (ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου και Μικρουλέα, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου ή από άλλο αποδεικτικό μέσο.

2) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: ([email protected]), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, όπου στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου στον υποψήφιο.

3) με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαμαριάς (Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132), εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr) ήτοι από 24-09-2019 έως 03-10-2019

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς, εκκινεί την 1 η Νοεμβρίου 2019 και λήγει την 30 η Απριλίου 2020.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε τέσσερις (4).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους

γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Καλαμαριάς διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου

δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμαριάς. (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Κατσούλη Ντίνα 2313 314181).

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Η πρόσκληση