Προσλήψεις στον Δήμο Καρπενησίου

Πρόσληψη προσωπικού 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο (2) µηνών

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου μέχρι και 14/8/2017.