Πρόσληψη νομικών στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ΠΕ Νοµικών για την υλοποίηση των Πράξεων: «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» του ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου, που εδρεύει στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης

ΠΕ Νοµικών
Για την στελέχωση της ∆οµής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου» Εύοσµος
Θεσσαλονίκης

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του
Προγράµµατος

Μερική Απασχόληση (4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ – 5 ΗΜΕΡΕΣ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Εξειδίκευση σε θέµατα µεταναστευτικού και εργατικού δικαίου που αποδεικνύεται µε:
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε θέµατα µεταναστευτικού και εργατικού δικαίου ή εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέµατα µεταναστευτικού και εργατικού δικαίου.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κορδελιού – Ευόσµου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Ζορµπά Τάνιας ή Πάνου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 302 193, 2313 302 126).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ευόσµου-Κορδελιού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες