Προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων – 20 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων

Πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής όπως αυτή μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων όπως φαίνεται παρακάτω:ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΕ NΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 4

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 3

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 2

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, κου Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και Βαρβαρέσου Ζαχαρία από 26-06-2018 ως 05-07-2018 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500341).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στο ∆ήµο Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση η οποία να αναφέρει τον αριθµό πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Λάρισα, Τ.Κ. 41222, υπόψη κου Βαρβαρέσου Ζαχαρία και κου Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500341).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

 

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο στον ∆ήµο Λάρισας» µε κωδικό ΟΠΣ 5009745 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, που εδρεύει στο νοµό Λαρίσης, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

1 ΠΕ Φαρµακοποιών.
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
1 ΠΕ/ΤΕ ∆ιοικητικού Προσωπικού.
1 ∆Ε Στέλεχος Τροφοδοσίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού τµήµα προσωπικού, Ίωνος ∆ραγούµη 1 Τ.Κ. 41222 Λάρισα, υπόψη κ. Τσιγγάνη- Χαλκιά Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2413500341).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

 

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας που εδρεύει στη Λάρισα για την λειτουργία των δομών ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και συγκεκριμένα

3 ΠΕ- Παιδαγωγών πλήρους απασχόλησης.
1 ΠΕ-Εικαστικών πλήρους απασχόλησης.
1 ΠΕ/ΤΕ-Μουσικών πλήρους απασχόλησης.
1 ΠΕ-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής πλήρους απασχόλησης.
1 ΠΕ-Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας, Λευκίππου & Γαριτσίου,(Ροδοπούλειο 1ος όροφος),ΤΚ 41335 – Λάρισα απευθύνοντάς την στην ΔΗ.Κ.Ε.Λ υπόψιν κ. Κοτιάνη Ειρήνη (τηλ. Επικοινωνίας: 2410-663085 & 2410-661727).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

20 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών.
5 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών.
1 ΔΕ Ηλεκροτεχνιτών οχημάτων.
5 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Γ΄κατηγορίας.
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών.
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων.
7 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών.
4 ΔΕ Χειριστών εκσταπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή).
1 ΔΕ Καταμετρητών.
1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών.
1 ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών.
6 ΤΕ Υπονομοποιών οικοδόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ( Δ.Ε.Υ.Ε.Λ.) Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ 41222 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο γραφείο μισθοδοσίας, υπόψη κας Θωμαϊδου Άννας ( τηλ επικοινωνίας 2410687103, 104, 151)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες