ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ. Πρόσληψη 20 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες (Νέα)

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι είκοσι (20) ατόμων και πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα (Ιανουαρίου 2015)

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες