Προσλήψεις στον Δήμο Νέστου – 15 θέσεις εργασίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, που εδρεύει στην Χρυσούπολη

1 ΔΕ Χειριστών JCB.

14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 4η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 13η Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.