Προσλήψεις στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη – 38 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου2 ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας

10 ΥΕ Εργάτες – Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236) και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αρχίζει από Τετάρτη 20 Ιουνίου μέχρι και Τρίτη 26 Ιουνίου και ώρες 9:00 – 13:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (site) του Δήμου ΠυλαίαςΧορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr) ή και στην υπηρεσία του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη (Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, γρ. 3, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα – Θεσσαλονίκη).

 

 

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018, µε σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα ενός (31) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών (από την ∆ευτέρα 14.08.2017 έως και την Παρασκευή 25.08.2017) από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, Σάββατο 12.08.2017, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099 & 2313 301013)  τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.

 

 

Πρόσληψη για τη λειτουργία των Κολυµβητικών Τµηµάτων στην επικράτεια του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2017 – 2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) µηνών, συνολικό αριθµό επτά (07) ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε ειδικότητα κολύµβησης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών (από την ∆ευτέρα 14.08.2017 έως και την Παρασκευή 25.08.2017) από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, Σάββατο 12.08.2017, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099) τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη.