Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Βριλησσίων

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Βριλησσίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Βριλησσίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ή να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Βριλησσίων Δημ. Βερνάρδου 23 Τ.Κ. 15235, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων , υπεύθυνη κα Αικ.Κούκουνα τηλ. 213205049, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:30 έως 14:00, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 έως 14.00, από τη Δ/νση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πρωτοκόλλου , του Δήμου Βριλησσίων, Δ. Βερνάρδου αριθ. 23, τηλ. 2132050500 και 2132050502.
Αρμόδιοι υπάλληλοι :
1. Μπαλτά Γεωργία.
2. Πλάλα Δήμητρα.

Το κείμενο της προκήρυξης