Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Προκήρυξη διαγωνισμού

Aριθ. 2421.6−3/49130/2015 – ΦΕΚ B 2878 – 29.12.2015

Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με εφαρμογή μεικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.
2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
α. Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή συνολικά και κατά κατηγορίες υποψηφίων ή ειδικότητες.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα.
γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.
δ. Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της υψομέτρησης, της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών.
ε. Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων με το μεικτό σύστημα μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων.
στ. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
3079/2002, όπως ισχύει, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού