Δημοτικές εκλογές 2019. Τα ψηφοδέλτια και πόσους σταυρούς βάζουμε

Δημοτικές εκλογές 2019. Τα ψηφοδέλτια και πόσους σταυρούς βάζουμε

Αριθμ. 23002 – ΦΕΚ  Τεύχος Β’ 1095/02.04.2019
Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

I. Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια το ψηφοδέλτιο τυπώνεται με ευθύνη του συνδυασμού και περιλαμβάνει, κατά σειρά, τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1):

1. Το, τυχόν, έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.

2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του.

3. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)».

4. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά.

II. Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για τα εκλογικά τμήματα της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.

2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του.

3. Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» ακολουθούμενη από την ονομασία της εκλογικής περιφέρειας.

4. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)» ή εάν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει μέχρι 3 συμβούλους, τη φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι έναν σταυρό».

5. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.

6. Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών».

7. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι έναν (1) σταυρό)».

8. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.

III. Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) μόνιμων κατοίκων, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού.

2. Τη φράση «Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας.. Του Δήμου..», όπου αναγράφονται το όνομα της οικείας κοινότητας και του δήμου, αντίστοιχα.

3. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι δύο (2) σταυρούς»).

4. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας, με αλφαβητική σειρά.

IV. Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) μόνιμων κατοίκων, εκτυπώνεται με δαπάνες του οικείου Δήμου, ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4):

1. Τη φράση «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας … του Δήμου …», όπου αναγράφονται το όνομα της οικείας κοινότητας και του οικείου δήμου, αντίστοιχα.

2. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Έναν (1) σταυρό)».

3. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων προέδρων της κοινότητας, με αλφαβητική σειράΆρθρο 2

Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών ορίζονται ως ακολούθως:

1. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα εννέα (49) ή σαράντα πέντε (45) μέλη, σε 14 x 60 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα ένα (41) μέλη, σε 14 x 56 εκατοστά του μέτρου περίπου.

3. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από τριάντα τρία (33) μέλη, σε 14 x 50 εκατοστά του μέτρου περίπου.

4. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι εφτά (27) μέλη, σε 14 x 46 εκατοστά του μέτρου περίπου.

5. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι ένα (21) ή δεκαεφτά (17) ή δεκατρία (13) μέλη, σε 14 x 34 εκατοστά του μέτρου περίπου.

6. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων από δέκα πέντε (15) ή ένδεκα (11) μέλη, σε 14 x 34 εκατοστά του μέτρου.

7. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων από επτά (7) ή πέντε (5) μέλη ή εκλέγονται Πρόεδροι Κοινοτήτων, σε 14 x 30 εκατοστά του μέτρου περίπου