Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2023. Ηλεκτρονικά η δήλωση υποψηφίων

Αριθμ. 64742 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4879/02.08.2023
Καθορισμός της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων

1. Η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων (εφεξής «πύλη») είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής παρέχεται σε:

α) Όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/περιφερειάρχες για την υποβολή υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την παρ. 4 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 αντιστοίχως.

β) όλους του υποψηφίους για την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την παρ. 7 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 αντιστοίχως,

γ) όλους τους αρμόδιους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων για τον έλεγχο υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των συνδυασμών,

δ) ένα διαχειριστή ανά συνδυασμό, που μπορεί να υποδεικνύεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι τελικής υποβολής του συνδυασμού.

2. α) Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους υποψηφίους με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

β) Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των οικείων αρμοδίων δικαστηρίων, με χρήση προσωπικών Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργούν στην αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
Διαδικασία καταχώρισης συνδυασμών και υποψηφίων από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/ περιφερειάρχες

1. Α) Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι/περιφερειάρχες, εισέρχονται στην πύλη και αφού επιλέξουν «Δημοτικές Εκλογές» ή «Περιφερειακές Εκλογές» αντίστοιχα και τον δήμο ή την περιφέρεια όπου επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, εισάγουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού παραβόλου που τους αντιστοιχεί.

Β) Κατόπιν, καταχωρίζουν τα στοιχεία του συνδυασμού και των υποψηφίων και συνυποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ως ακολούθως:

α) Όνομα και, τυχόν, έμβλημα (περιγραφή και ηλεκτρονικό αρχείο) του συνδυασμού,

β) για κάθε υποψήφιο για τις δημοτικές/περιφερειακές εκλογές: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο ή μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό (για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ιδιότητα, στοιχεία διεύθυνσης, αξίωμα στο οποίο είναι υποψήφιος (περιφερειάρχης/δήμαρχος, περιφερειακός/δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας), εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα (στην οποία είναι υποψήφιος), υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, όνομα συζύγου/συμβιούντος ή συμβιούσης,

γ) τα προβλεπόμενα στην παρ. 6β των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 ηλεκτρονικά παράβολα. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα που καλύπτουν το συνολικό ποσό των υποψηφιοτήτων του συνδυασμού.

δ) δήλωση παραίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή) από θέση που αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012,

ε) επιπλέον των ανωτέρω, για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρίζεται φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, σε ηλεκτρονική μορφή).

2. Για τη καταχώριση των στοιχείων του συνδυασμού και των υποψηφίων, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να ορίζει έναν διαχειριστή ανά συνδυασμό, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι οριστικής υποβολής του συνδυασμού. Ο επικεφαλής του συνδυασμού και ο διαχειριστής, μπορούν να ορίζουν επίσης εντός της πύλης και άλλους βοηθητικούς χρήστες. Η πρόσβαση του διαχειριστή και των βοηθητικών χρηστών, θα γίνεται με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Είναι δυνατή η προσωρινή αποθήκευση της δήλω-σης μέχρι την οριστική υποβολή της κατά το άρθρο 4.

4. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πύλη δεν είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω επεξεργασία μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.

Άρθρο 3
Διαδικασία επικύρωσης υποψηφιότητας από τους υποψήφιους

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2 και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 5, οι λοιποί υποψήφιοι εισέρχονται στην πύλη για να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους. Κατ’ εξαίρεση η επικύρωση της υποψηφιότητας υποψηφίου μπορεί να γίνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του, με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην πύλη.

2. Η επικύρωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 7 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο/περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 4
Έλεγχος καταχωρίσεων – Οριστική υποβολή συνδυασμών

1. Η πύλη εκτελεί αυτόματους ελέγχους των καταχωρισμένων στοιχείων όλων των υποψηφίων για τυχόν προβλήματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

2. Ο επικεφαλής του συνδυασμού δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων του συνδυασμού ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, να πληροφορείται τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες πριν την οριστική υποβολή.

3. Μετά την οριστική υποβολή ο συνδυασμός λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 5
Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού – Αντικατάσταση υποψηφίου

1. α) Μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 δύναται να συμπληρωθεί ο συνδυασμός, ακόμα κι αν έχει ήδη υποβληθεί από τον επικεφαλής του συνδυασμού, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψηφίων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του επικεφαλής του συνδυασμού, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 2 διαδικασία.

β) Μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 δύναται να καταχωρηθεί νέος υποψήφιος δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας προς αντικατάσταση υποψηφίου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 2 διαδικασία.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των περ. α) και β) της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή δήλωσης, εκτός από την αντικατάσταση των επικεφαλής των συνδυασμών που παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4804/2021.

3. Η πύλη παραμένει επίσης ανοιχτή μετά την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για την υποβολή της δήλωσης παραίτησης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β των παρ. 2α των άρθρων 10 και 48 του ν. 4804/2021.

4. Κάθε συμπληρωματική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 6
Διαδικασία ελέγχου των συνδυασμών από τους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των δικαστηρίων

1. Μετά την οριστική υποβολή των συνδυασμών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμπληρωματικών δηλώσεων, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, συνδέονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης υποψηφιοτήτων προκειμένου να ελέγξουν τη νομιμότητα των συνδυασμών που έχουν υποβληθεί.

2. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν στις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 15 και 52 του ν. 4804/2021. Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά όλες οι περιπτώσεις σφαλμάτων που διαπιστώνονται από το σύστημα κατά το στάδιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων και εμφανίζονται στους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων κατά τη διαδικασία του ελέγχου των υποψηφιοτήτων.

3. Αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 9 και 47 του ν. 4804/2021, καθώς και εάν δεν επικυρωθεί η υποψηφιότητα και δεν καταβληθεί το ηλεκτρονικό παράβολο που εκδίδεται ατομικά, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. 4. Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».

5. Την 10η Σεπτεμβρίου το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων νόμιμα.

Άρθρο 7
Χρόνος λειτουργίας ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων

Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η Τρίτη, 08.08.2023

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης