Παράταση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 με μισό πρόστιμο

Για τέσσερις μήνες έως 30.11.2016 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2010 και επομένων.

Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/97 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 μειώνεται στο μισό.

Με τη διάταξη που συμπεριλήφθη ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, παρατείνεται η προθεσμία που είχε παρασχεθεί στους φορολογουμένους να υποβάλουν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, με μειωμένους στο μισό τους σχετικούς πρόσθετους φόρους ή τα πρόστιμα για τα οποία θα απαιτηθεί αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων στις ΔΟΥ, προκειμένου να απεικονίσουν ορθά την περιουσιακή τους κατάσταση, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα μηχανογραφικά στοιχεία, υπάρχουν σοβαρά λάθη στην περιγραφή των ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.
– – – – –
Τελικά στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή (22.05.2016) η διάταξη για την απαλλαγή από τα πρόστιμα για τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα από 31.12.2014 μέχρι και 29.7.2016

ΑΛΛΑΞΕ (από πλήρη απαλλαγή σε μείωση στο μισό)

ως εξής:

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α’ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση μειώνεται στο μισό

Σχετικά: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9