Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

Ελεύθερη θα είναι η μετακίνηση όλου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε όλα τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της Αττικής και της ΘεσσαλονίκηςΣύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, οι κάτοχοι των καρτών που εκδίδονται για τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών(ΟΣΥΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, απαλλάσσονται πλήρως της υποχρέωσης καταβολής κομίστρου.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, για τον έλεγχο της χρήσης των καρτών, συγκροτείται τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, αποτελούμενο από έναν υπάλληλο του ΟΑΣΑ ή του ΟΑΣΘ, έναν εκπρόσωπο του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα για τον έλεγχο χορήγησης καρτών στους δικαιούχους συμφωνείται ότι οι τελευταίοι θα προβαίνουν αυτοπροσώπως απευθείας στην έκδοση καρτών μέσω του δικτύου, ενώ το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα διαθέτει προς τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΘ, αντίστοιχες έγκυρες καταστάσεις αυτών.

Σχετικά:

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ

Αριθμ. 2870.0/93396/18 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5984/31.12.2018
Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:Άρθρο 1

1. Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να διαθέτει στο στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση της υπηρεσίας του, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.).

2. Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των Μ.Μ.Μ αρμοδιότητάς του. Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύνανται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

3. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α.

4. Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κατόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

5. Ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλογής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 2
1. Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης των καρτών: 1. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ) αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή μέτρων τάξεως και ασφάλειας των χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου της Ο.ΣΥ Α.Ε καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη τερματικών στάσεων της Ο.ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, σημείων αυτόματης πώλησης εισιτηρίων Ο.Α.Σ.Α. εντός λιμένων, η διευκόλυνση κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Ο.Α.Σ.Α. στη χερσαία ζώνη λιμένος και η φιλοξενία προωθητικού διαφημιστικού υλικού ΟΑΣΑ σε λιμενικά καταστήματα.

2. Η εκτέλεση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ γίνεται στα πλαίσια των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του.

Άρθρο 3

1. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο θα είναι κατ’ έτος ίση προς την αξία του αντιτίμου του συνόλου των μετακινήσεων του προσωπικού του άρθρου 1 μέσω της κάρτας του Ο.Α.Σ.Α. Προς τούτο, μετά την έκδοση και υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών εκάστου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (όπου αυτό προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία), μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία σχετικά δικαιολογητικά, θα πραγματοποιούνται συμψηφιστικές εγγραφές από τα λογιστήρια των φορέων.

2. Για τον έλεγχο της χρήσης των καρτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσης, συγκροτείται τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, αποτελούμενο από έναν υπάλληλο του Ο.Α.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζονται αντίστοιχα από τον Υπουργό και τους επικεφαλής των φορέων.
Το κλιμάκιο αυτό συνέρχεται τακτικά ανά τρίμηνο και ελέγχει απολογιστικά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο διάστημα από την επιδιωκόμενη εξίσωση παροχών και αντιπαροχών μεταξύ των φορέων, παρεμβαίνει δε εισηγούμενο προς τους φορείς την αύξηση ή τη μείωση της αξίας των παροχών και αντιπαροχών.

3. Για τον έλεγχο της χορήγησης καρτών στους δικαιούχους συμφωνείται ότι οι δικαιούχοι θα προβαίνουν καθέκαστον απευθείας στην έκδοση καρτών μέσω του δικτύου, ενώ το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ θα διαθέτει προς τον Ο.Α.Σ.Α. αντίστοιχες έγκυρες καταστάσεις αυτών.

Άρθρο 4

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν αναλόγως και για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

2. Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 και κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3920/2011.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.